Bernadett ZELEINÉ PAPP

Folk Artisan, needleworker

Matyó wool embroidery

Matyó wool embroidery

Matyó embroidered evening gown

Tünde HRIVNÁK , Bernadett ZELEINÉ PAPP embroidery

Matyó embroidered evening gown